LUIGI DR. RICCIARDELLI: Napoli (NA). Testimonianza all’on. Gero Grassi – 12 marzo 2016

LUIGI DR. RICCIARDELLI: Napoli (NA). Testimonianza all’on. Gero Grassi – 12 marzo 2016