ISTITUTO EINSTEIN: Mottola (TA). Poesia – 23 ottobre 2019