GIUSEPPE PROF. COLASANTO: Terlizzi (BA). Ringraziamento all’on. Gero Grassi – 20 gennaio 2016

GIUSEPPE PROF. COLASANTO: Terlizzi (BA). Ringraziamento all’on. Gero Grassi – 20 gennaio 2016