GIACOMO NICOTRA: Palermo. Ringraziamento all’on. Gero Grassi – 20 marzo 2018

GIACOMO NICOTRA: Palermo. Ringraziamento all’on. Gero Grassi – 20 marzo 2018