FRANCESCO ARIAUDI: Torino. Ringraziamento all’on. Gero Grassi – 8 ottobre 2018

FRANCESCO ARIAUDI: Torino. Ringraziamento all’on. Gero Grassi – 8 ottobre 2018