ADNKRONOS – Caso Moro: Bufera su Balzerani, ‘inopportuna’ (3) – 15 gennaio 2018