SARA BLADELLI: Roma. Ringraziamento all’on. Gero Grassi – 23 gennaio 2016