PIERO ON. PRATESI: Roma. Accademia Aldo Moro – 9 novembre 1988