PANORAMA – Paola Alessandrini: Io non perdono – 31 gennaio 1988